Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 13:28:07 met de export van 05/25/2022 14:54:53

Slim warmtenet

Projectnaam

Slim warmtenet Zandweerd, fase 1

Portefeuillehouder

C. Verhaar

Rapportagedatum

23-3-2022

Basisinformatie Project

De gemeente Deventer heeft het landelijk Klimaatakkoord en haar eigen doelstellingen uit de omgevingsvisie vertaald in het Energieplan Deventer en nader uitgewerkt in de transitievisie warmte. Een belangrijk onderdeel van het Energieplan is het realiseren van 10.000 aardgasvrije woningen in 2030. Sinds 2017 wordt hier met de strategische partners in de stad (corporaties en netwerkbedrijf Enexis) invulling aan gegeven op basis van de uitvoeringsagenda FBW: Fossielvrij en Betaalbaar Wonen. Onderdeel van de Uitvoeringsagenda is het in uitvoering brengen van kansrijke projecten. Het verduurzamen van de wijk Zandweerd is hierbij aangewezen als potentieel kansrijk project omdat – naast de nieuwbouw in de Tuinen van Zandweerd – nu veel renovatieprojecten door de corporaties in uitvoering zijn en ten noorden van de wijk een duurzame warmtebron in de vorm van de RWZI aanwezig is. Het projectplan beschrijft de realisatie van de eerste fase van het ontwikkelen van Slim Warmtenet Zandweerd, dit vormt een belangrijk onderdeel om de wijk aardgasvrij te maken. Slim Warmtenet Zandweerdheeft de potentie om 2200 woningen van het aardgas te halen. Een deel van Slim Warmtenet Zandweerd is reeds in de Tuinen van Zandweerd aangelegd. Momenteel vinden de voorbereidingen plaats voor de realisatie van de eerste warmtecentrale voor verwarming van bestaande woningen in de wijk.  

Raakvlakken
1. Ontwikkeling Tuinen van Zandweerd: Streven is om zoveel mogelijk woningen in dit gebied aan te sluiten op het warmtenet.  Deelname in elkaars projectorganisatie. Periodiek planningsoverleg. Zie hoofdstuk organisatie.
2. Wijkaanpak Aardgasvrij Zandweerd: De ontwikkeling van het warmtenet is een essentieel onderdeel om de wijk aardgasvrij te maken. Hiervoor is een project opgezet waarin op basis van een brede wijkaanpak dit wordt uitgevoerd. De gemeente vervult hierin een regierol. Het SWZ heeft vanwege de omvang van het project zijn eigen projectorganisatie. Deze maakt onderdeel uit van een grotere projectorganisatie. Zie voor afstemming hierin hoofdstuk organisatie.
3. Fossielvrij en Betaalbaar Wonen (programma, geen groot project): FBW is een programma gemeentebreed. Zandweerd aardgasvrij (en daarmee ook de aanleg van het SWZ) is een uitvoeringsopdracht vanuit FBW. Afstemming vindt plaats door deelname in elkaars projectorganisatie. Zie hoofdstuk organisatie.

Besluitvorming

In het raadsbesluit van 7 oktober 2020 is opgenomen dat tijdens de projectuitvoering de Raad op drie belangrijke momenten gevraagd wordt een besluit te nemen bij tussentijdse beslismomenten. Deze beslismomenten vormen belangrijke stappen in het project en maken ook onderdeel uit van de besluitvorming (zie voor verdere uitwerking van de beslispunten hoofdstuk 9):

 1. Het moment waarop besloten wordt om - na realisatie van het Slim Warmtenet Zandweerd voor de nieuwbouw fase 1a - aan te vangen met het realiseren en daarmee aansluiten van het Slim Warmtenet Zandweerd op de bestaande bouw in Zandweerd Noord- fase 1b;
 2. Het moment waarop met Enpuls BV afspraken zijn geconcretiseerd en tot overname door Enpuls BV van het Slim Warmtenet moet worden besloten (verwacht binnen 1-3 jaar);
 3. Het moment waarbij met corporaties en particulieren afspraken zijn gemaakt over de aansluiting van hun woningen in de vervolgfasen. Dit betreft de besluitvorming voor fase 2 (verwacht tussen 1-4 jaar).

Wijzigingen op het projectplan
1. 31 augustus 2021
In het het tweede kwartaal van 2021 is de fasering van het project bijgesteld en is door het college besloten de fasering te optimaliseren en fase 1a en 1b samen te voegen. Deze wijziging is geeffectueerd middels een collegebesluit van d.d. 31 augustus 2021. Tevens is de wijziging behandeld middels een raadsmededeling d.d. 21 september 2021.
2. 8 februari 2022
Op 8 februari 2022 heeft het college besloten een eerste vooropdracht te geven aan Ennatuurlijk tot ontwerp en realisatie van (een deel van) warmtecentrale 1 zodat tijdige warmtelevering voor de nieuwbouwappartementen aan de Rubenstraat en een tijdelijke voorziening voor warmte voor de reeds aangesloten woningen in de Tuinen van Zandweerd wordt voorzien.  

Huidige projectfase:
Realisatiefase (overgang van voorbereiding naar realisatiefase)
Het project is op te delen in 2 onderdelen welke volgordelijk de projectfasen doorlopen:

 • De aanleg van de infrastructuur van het warmtenet in de Tuinen van Zandweerd- Gebruikersfase
 • Het ontwerp en realisatie van (een deel van) warmtecentrale 1 – Realisatiefase
 • De aansluiting van de bestaande woningen en de realisatie van de warmtecentrales in Zandweerd - Voorbereidingsfase. Deze aansluiting is afhankelijk van de totstandkoming van de concessieovereenkomst met de warmteleverancier. De aanbesteding van de warmteleverancier loopt vertraging op ten gevolge van een inschrijving onder voorwaarden van 1 partij. Dit heeft geleid tot een onderhandelingsprocedure waarbij met de gegadigde overeenstemming over zijn inschrijving moet worden bereikt, binnen de scope van de aanbestedingsvoorwaarden. Op basis van de inzichten hieruit wordt een gefaseerde opdrachtverlening aan Ennatuurlijk voorgesteld:
  • Vooropdracht ontwerp en realisatie (een deel van) warmtecentrale 1 (begin februari 2022)
  • Vooropdracht engineering fase en fase 2 Slim Warmtenet Zandweerd (hald april 2022)
  • Concessieverlening Ennatuurlijk voor realisatie en exploitatie fase 1 en fase 2 Slim Warmtenet Zandweerd (juli 2022)

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

A. Aanleg infrastructuur Tuinen van Zandweerd:

 • NTP heeft zijn werkzaamheden aan het ZLT-net afgerond. Momenteel wordt het systeem opgeleverd.
 • Rondom de kaveluitgifte voor de TvZ is de verkoop van het Slim Warmtenet meegenomen.  
 • Momenteel zijn 8 contracten gesloten voor aansluiting. De verachting nu na belrondes is dat ca ca 70% van de kavelbouwers zal aansluiten
 • Met de vroegbouwers is overeengekomen dat per 1 oktober warmte vanuit het SWZ geleverd zal worden en dat tot die tijd mensen in hun eigen warmtevoorziening voorzien. Hier worden ze voor de periode tussen gewenste datum van levering tot en met 1 oktober in de kosten in tegemoet gekomen.  

B. Het ontwerp en realisatie van (een deel van) warmtecentrale 1 – Realisatiefase

 • Het college heeft akkoord gegeven op het verstrekken van een Vooropdracht aan Ennatuurlijk voor ontwerp en realisatie van (een deel van) warmtecentrale 1 om daarmee:  
  • Tijdelijk warmte te kunnen leveren aan de nieuwbouwwoningen aan de Rubenstraat van Sitchting Eigen Bouw
  • Tijdelijk een warmtevoorziening te hebben om de eerste aan te sluiten woningen in de Tuinen van Zandweerd van warmte te voorzien.
 • De warmtecentrale is gasgegstookte en zal in de toekomstige situatie dienst doen als back up/piekvoorziening in de warmtevoorziening van SWZ.
 • Het ontwerptraject verloop volgens planning. Rondom materiaalaanlevering zijn er onzekerheden. Partijen (Gemeente, Ennatuurlijk, Stichting Eigen Bouw) werken nauw samen om de planning, uiterlijk 1 oktober watmte te leveren te halen. De komende periode moeten daar aanvullend op de benoemde werkzaamheden de volgende zaken in geregeld worden:
  • Opstalrechtenstructuur (afspraken lopen reeds)
  • Opzetten leverngsovereenkomsten B2C voor de afnemers
  • Opzetten leveringsovereenkomst B2B om ook de collectieve warmtevoorziening voor de Rembrandkade te gaan voorzien van warmte vanuit de nieuwe centrale.  

C. De aansluiting van de bestaande woningen en de realisatie van de warmtecentrales in Zandweerd De aansluitovereekomst Verhuurders is bijna klaar en zal in april worden afgerond en ter besluitvorming aan de woningeigenaren worden voorgelegd. Hierin zijn de volgende elementen besproken en overeengekomen:

 • Tariefstructuur
 • Wijze ban benutten SAH subsidie
 • Opstalvoorwaarden
 • Woninglijst
 • Principes voor PvA 70% ophalen commitment.  
 • De werkgroep communicatie is gestart met de strategie tot aansluiting van de huurwoningen. Minimaal 70% van de huurders dient zijn commitment uit te spreken voor aansluiting op het SWZ. Dit vraagt om een integrale aanpak vanuit het projectteam SWZ in nauw overleg met de communicatie-adviseurs van de samenwerkende verhuurders. Hier wordt een Plan van aanpak voor opgesteld wat als bijlage van de aansluitovereenkomst Verhuurders zal worden opgenomen.  
 • In de werkgroep realisatie is gestart met de definitie van fase 2.  
 • Aan Ennatuurlijk wordt een Vooropdracht engineering fase 1 en fase 2 verstrekt op basis van een raadsbesluit.  
 • De realisatie van de techniek bij het aansluiten van de woningen op de infrastructuur zal vervolg krijgen na aanbesteding. De stand van zaken met betrekking tot de aanbesteding wordt hieronder verder weergegeven.

Onderhandelingsprocedure:

 • Gedurende het derde kwartaal 2021 zijn er drie intensieve onderhandelingssessies gevoerd met gegadigde binnen de voorwaarden van de aanbestedingsprocedure. Binnen de onderhandelingsprocedure is helderheid verkregen bij mogelijke technische implicaties.
 • De financiele onderhandelingssessies vroegen echter meer tijd (dan tot 1 november 2021) voor een gedegen uitwerking en hebben vervolg gekregen in het vierde kwartaal.
 • Op basis van de tussenresultaten uit de onderhandelingsprocedure is gebleken dat er een groot financieel verschil is tussen de projectbegroting en de kosten die de ingeschreven partij moet maken. De resultaten hiervan zijn in het bestuurlijk overleg met de samenwerkende partijen gedeeld op basis waarvan het bestuurlijk overleg commitment heeft gegeven om, gezamenlijke met de inschrijvende partij tot een financiële verdiepingsslag te komen.  
 • Vanuit de onderhandelingen wordt duidelijk dat een financieel haalbaar plan voor alleen fase 1 niet mogelijk is. Zicht op een sluitende businesscase is alleen mogelijk als fase 1 en fase 2 worden samengevoegd. Dit vraagt om een nieuw college- en raadsbesluit. Hier is een nieuw besluitvormingtraject opgesteld in het eerste kwartaal van 2022. Zie bijlage (presentatie aan BO opnemen)
 • Gedurende het vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022 heeft het projectteam een intensief traject doorlopen van onderhandelingen bij de aanbestedingsprocedure. Het vierde kwartaal stond voornamelijk in het teken van nadere uitwerking van de financiele haalbaarheid van de businesscase bij het Slim Warmtenet. Voor de doorrekening van de busincess case wordt gebruik gemaakt van een gevalideerd rekenmodel (Expertise Centrum Warmte). De door het onderhandelingsteam uitgewerkte businesscase zal getoetst worden door een onafhankelijke derde partij (Rebel Group). Op hoodlijnen is zicht op een sluitende businesscase. Aan de hand van de engineeringsopdacht, zal verdere uitwerking van de businesscase plaatsvinden.
 • Doordat de onderhandelingen uit zijn gelopen, t.o.v. de planning van aansluitingen eerste woningen op het warmtenet, zal voor de woningen in Tuinen van Zandweerd en Rubensstraat geborgd worden dat er vroegtijdig een gasgestookte oplossing wordt gerealiseerd voor deze afnemers. Deze gasgestookte oplossing maakt straks onderdeel uit als backup/piekvoorziening van het totaalconcept. Deze voorziening is als een apart collegebesluit voorbereid. (B&W besluit 1-2-2022, vooropdracht warmtevoorziening).  
 • Op 1 februari is het college geïnformeerd over de huidige stand van zaken rondom de ontwikkelingen van Slim Warmtenet Zandweerd. De toelichting betrof samenvattend de volgende punten:

1. De motivatie tot en schets van het traject van de onderhandelingen met Ennatuurlijk zoals die zijn gevoerd in Q3 & Q4 2021;
2. De voorlopig positieve resultaten van de financiële optimalisaties zoals die met Ennatuurlijk in december '21 en januari '22 zijn afgestemd en de voorstellen tot optimalisatie van de fasering en financiering van het project;
3. Het voorstel om een (voor)opdracht te verlenen aan Ennatuurlijk voor het ontwerp en realiseren van de eerste warmtecentrale om zodoende tijdig de nieuwe woningen aan de Rubensstraat en in de Tuinen van Zandweerd van warmte te kunnen voorzien.

 • Op basis van verkregen inzichten uit de onderhandelingen met Ennatuurlijk is de noodzaak geconstateerd voor optimalisatie van de fasering en financiering van het project. Deze betreffen:
  • De businesscase voor SWZ wordt alleen haalbaar wanneer fase 1 en fase 2 worden samengevoegd tot één project.  
  • De businesscase voor SWZ wordt alleen haalbaar wanneer de tariefstelling voor aansluiting op en warmtelevering van het SWZ wordt verhoogd.
  • De businesscase kent een grote gevoeligheid voor (1) het aantal daadwerkelijke aansluitingen dat wordt gerealiseerd (2) de energieprijsontwikkeling op de (inter)nationale markt en (3) de mate waarin in de projectrealisatie zich complicaties voordoen rondom de inpassing van het Slim Warmtenet in de bestaande woonwijk Zandweerd. Deze gevoeligheden kunnen zowel een positief als een negatief effect hebben op de businesscase.  

Om risico's in de projectuitvoering beheersbaar te houden is een stapsgewijze concessieverlening aan Ennatuurlijk essentieel.  In het collegebesluit van 3-3-2022 is daarom besloten om Ennatuurlijk een opdracht te geven voor de ontwerpuitwerking van fase 1 (op definitief ontwerpniveau) én fase 2 (op voorontwerpniveau). Hierin zullen met name engineeringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit zal parallel en in samenwerking aan het wijkproces wat nu reeds loopt worden uitgevoerd.
Bovenstaande is verwoord in de Collegememo SWZ (voor)opdracht Voorbereidingsfase fase 1 en fase 2 SWZ (3-3-2022). De raad is middelde een raadsmededeling hierover geinformeerd op  maart 2022.

Vervolg besluitvorming:
Op basis van de ontwerpuitwerking zal in het tweede kwartaal de businescase verder worden uitgewerkt. Deze uitkomsten zullen worden verwerk in een raadsvoorstel waaarbij de oorspronkelijke fase 1 en 2 zullen worden samengevoegd. Daarbij zal een herijking plaatsvinden van het risicbeheersplan.

Voortgang

Scope

Behoeft aandacht

Ten aanzien van Financiën, Risico’s en Planning worden knelpunten onderkend. Mogelijke bijsturing hangt nauw samen met de uitkomsten van afronding van de aanbesteding van de warmteleverancier.  Zie ook mede hiervoor hoofdstuk 2 stand van zaken.

Financiën

Behoeft aandacht

Afwijking begroting?

Nee

1. Start aanbesteding warmteleverancier is verschoven van eind december 2020 verschoven naar half januari 2021 De planing van de onderhandelingsprocedure eindigt eind Q2-2022.
2. Kritisch punt is de tijdige warmtelevering aan de nieuwbouwwoningen van de Tuinen van Zandweerd (31-12-2020) en tijdige warmtelevering aan de huurwoningen van St Eigen Bouw en Woonbedrijf ieder1 (per 1 oktober 2022). Hier is begin februari 2022 een collegebesluit over genomen.  
In het het tweede kwartaal van 2021 is de fasering van het project bijgesteld en is door het college besloten de fasering te optimaliseren en fase 1a en 1b samen te voegen. Deze wijziging is geeffectueerd middels een collegebesluit van d.d. 31 augustus 2021. Tevens is de wijziging behandeld middels een raadsmededeling d.d. 21 september 2021.

Afwijking investering?

Ja

 Zie hierboven

Afwijking exploitatie?

Ja

Op grond van de onderhandelingen met de inschrijvende partij werden in november 2021 grote wijzigingen ten opzichte van de begrootte exploitatiekosten gezien. Fase 1 opzichzelfstaand is onrendabel. Op basis daarvan zijn veel verschillende optimalisaties doorgevoerd. De belangrijkste optimalisatie hierbij is het samenvoegen van fase 1 en 2. In het tweede kwartaal zal in het uit te werken raadsvoorstel de exploitatie van het Slimwarmtenet nader worden uitgewerkt.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Behoeft aandacht

Aan de hand van de huidige stand van zaken is geïnventariseerd welke risico’s (onverwachte gebeurtenissen) er zijn ten aanzien van het realiseren van het slim warmtenet fase 1 (projectdoelstelling). We zien door meerdere oorzaken een verhoogd risico binnen het project ontstaan:

 • De zeer slechte marktomstandigheden ten gevolge van materiaalprijsstijgingen (€ >25%)
 • De slechte marktomstandigheden tgv weinig aanbieders maar veel vraag. Er is dus zeer beperkte concurrentie waardoor gegadigde een comfortabele onderhandelingspositie heeft.  
 • De stijgende gas- en warmteprijzen.De ontwikkelingen van de gasprijzen worden meegenomen in de onderhandelingsessies.

Met behulp van de Risman analyse is de financiële impact van de risico’s ingeschat. Dit op basis van het netto risico wat overblijft na toepassing van de beheersmaatregelen. In de tabel hieronder is het financiële effect van het netto risico opgenomen. Dit aan de hand van de vier hoofdrisico’s welke ook zijn gehanteerd bij het initiele risicobeheerplan van oktober 2020.
In het project wordt verder een generieke post onvoorzien toegepast van 10% op alle te voorziene investeringen. Dit is een gebruikelijk percentage bij dergelijke projecten. Aanvullend op de post onvoorzien is een projectgebonden weerstandsvermogen toegepast gebaseerd op de financiële impact van de risico’s. Deze is als volgt:

 •  Aansluitrisico's: €150.000
 • Investeringsrisico's: €900.000
 • Operationele inkomsten risico's: €20.000
 • Operationele kosten risico's: €687.500
 • Eindtotaal: €1.757.500

De project specifieke risico’s leggen een beslag op het weerstandsvermogen van €1,757 mln. Dit beslag zal, bij het zich voordoen van de risico’s, worden gedekt vanuit de gelden verkregen vanuit de Proeftuinsubsidie.

Voorgaande verhoging van het projectgebonden weerstandsvermogen is geëffectueerd in de kwartaalrapportage van Q2-2021. Inmiddels is er door de onderhandelingen ook zicht gekomen op de  risico-inschatting van de inschrijvende partij. Deze gaat naast fase 1 ook over fase 2. Samenvattend zien we de volgende aanvullende risico’s:

 • Het niet behalen van de planning;
 • Het verhogen van de tariefstructuur naar afnemers (verhoging van de BAK);
 • Projectgebonden risico’s rondom aanleg, vergunningen etc.;
 • Fluctuaties rondom inkoop van gas en elektra;
 • Fluctuaties rondom verkoop van warmte en warmtehoeveelheden.
 • Er worden nu voorinvesteringen gedaan zonder volledig zicht op (1) definitief warmtenet en (2) gezonde exploitatie. Beheersmaatregel: De voorinvestering passen budgettair binnen het verstrekte krediet en kan worden gedekt vanuit een toekomstig raadsbesluit voor de realisatie van fase 1 en fase 2. Mocht dat raadsbesluit niet genomen worden bestaat het risico dat de kosten van de vooropdracht moeten worden afgeboekt.   
 • Gemeente wordt (tijdelijk) warmteleverancier. De tijd tussen het verlenen van de concessie aan Ennatuurlijk door het verwachte Raadsvoorstel in het tweede kwartaal over start realisatie fase 1 en 2 en het eerste moment van warmte leveren medio oktober dit jaar is zeer krap en leidt tot het risico dat de gemeente tijdelijk warmteleverancier zal zijn. Beheersmaatregel: Dit risico is reeds voorzien in het risicodossier wat ten grondslag ligt aan het oorspronkelijke raadsbesluit.

Deze nieuwe risico’s zullen samen met de hierboven risico’s nader geinventariseerd en gekwantificeerd worden en voorzien van beheermaatregelen. Bij de aanstaande besluitvorming over de aanbesteding zal de risico-analyse als geheel geactualiseerd zijn en betrokken worden bij het raadsvoorstel.  

Kansen: De volgende kansen zijn reeds geïdentificeerd:  

 • ISDE: Investeringssubsidie voor onder andere particulieren voor aansluiten op een warmtenet;
 • SAH: Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen.
 • NWN! Nieuwe warme. Een subsidie aanrvaag voor financiele bijdrage doorontwikkeling fase 2

Planning

Afwijking begroting?

Ja

De plankosten zijn fors als gevolg van de onderhadelingsprocedure en advisering met betrekking tot de uitwerking van de ontwerpuitwerking, waarbij naast fase 1 ook al werkzaamheden met het oog op fase 2 worden vericht. De plankosten blijven voor het eerste kwartaal nog wel binnen budget. Overschrijding van de plankosten wordt verwacht in het tweede kwartaal. In het uit te werken raadsvoortel in het tweede kwartaal zal bijsturing plaatsvinden op de plankosten.  

Afwijking totaalplanning?

Behoeft aandacht

De beoogde planning van realisatie en ontwikkeling van de woningen in de Tuinen van Zandweerd is snel en voortvarend ter hand genomen. In relatie tot aanbesteden van de warmteleverancier ontstaat er een vertraging waardoor warmte niet op tijd door de warmteleverancier aan de woningen geleverd kan worden. Dit slaat zowel op de woningen in de Tuinen van Zandweerd als op de woningen van Stichting Eigen Bouw aan de Rubenstraat. Hiervoor worden nu voorbereidende werkzaamheden getroffen om in dat geval een tijdelijke energievoorziening voor de woningen die eerder in gebruik zijn dan dat het warmtenet operationeel is, te leveren.  

Ten opzichte van de oorspronkelijke planning zal er vertraging op de volgende onderdelen plaatsvinden:

 • Nieuwe besluitvorming voor fase 1 en fase 2 wanneer uit de onderhandelingen blijkt dat een project alleen haalbaar is door de combinatie van die fasen.  
 • Ecologisch onderzoek maakt duidelijk dat er diverse diersoorten op locaties waar technische voorzieningen zijn gepland zijn vastgesteld. Hiertoe dienen vervolgonderzoeken plaats te vinden waardoor deze projectonderdelen met een vertraging van 0,5 – 1 jaar kunnen worden gerealiseerd
 • De doorontwikkeling naar fase 2 zal meer tijd innemen. Met de corporaties worden afspraken gemaakt om hun bezit in deze fase later dan overeengekomen aan te sluiten

Communicatie

Communicatie

Op koers

Samen met de buurt is een buurtplan opgesteld ‘Zandweerd gaat voor minder’. Dit is een aanpalend project aan het SWZ fase 1, maar heeft veel raakvlakken. Het SWZ fase 1 maakt onderdeel uit van het buurtplan en wordt ook verwerkt in het zogenaamde Wijk Uitvoeringsplan dat voor de wijk Zandweerd is opgesteld. In maart/april zal de aanpak verder versterkt worden zodat communicatie en betrokkenheid nog meer kan worden vormgegeven.

Lopende activiteiten communicatie vanuit SWZ fase 1, ondanks coronabeperkingen:
-   Diverse bewonersavonden rondom warmtenet in de Tuinen van Zandweerd. Voor toekomstige bewoners en voor omwonenden
-   Tuinen van Zandweerd:

o   Promofilm
o   Factsheet ontwikkeling
o   Technische bijlage aansluiting Slim Warmtenet
o   Definitief maken tariefstructuur
o   Inrichting helpdesk
o   5 gehouden bewonersavonden met voorlichting over het SWZ
o   Interessepeiling o.b.v. enquête onder zelfbouwers: > 50% geeft in eerste instantie aan te willen aansluiten op het SWZ
o   Er is een helpdesk vanuit zowel de nieuwbouw (www.opjestek.nl) als vanuit de bestaande bouw (www.zandweerdstroomt) ingericht voor vragen over o.a. het warmtenet
o   Aansluitovereenkomst en technische voorwaarden gepubliceerd
o   Brief vanuit portefeuillehouder voor aansluiting op SWZ
o   Technische informatiesessies toekomstige bewoners

-   Bestaande bouw:

o   Traject gestart rondom ophalen van 70% commitment huurders voor aansluiting op SWZ.
o   Burendag september 2021
o   Isolatieavond februari 2022

Overige informatie

N.v.t.