Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 13:28:07 met de export van 05/25/2022 14:54:53

Na de vergadering van de 3 e Kwartaalrapportage 2021 is de uitkomst van de begroting nog gewijzigd op basis van de volgende raadsbesluiten .

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

1

Veiligheidsregio

Openbare orde en veiligheid

0

85

85

85

85

2

IHP (raadsbesluit februari 2022)

Jeugd en onderwijs

0

-140

-139

-138

-136

3

Uitkomst meerjarenbegroting jaarschijf 2026

Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

0

-249

Saldo

0

-55

-54

-53

-300

Zie voor een toelichting op de onderwerpen onder 1 en 3 de desbetreffende programma’s.