Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 13:28:07 met de export van 05/25/2022 14:54:53

Renteresultaat

Het renteresultaat in 2022 op basis van de 1e kwartaalrapportage bedraagt €282.000 voordelig. In de begroting was een voordelig resultaat van €106.000 geraamd. Het verschil is een gevolg van een wijziging in de toe te rekenen rente aan boekwaarden en rente over lagere verliesvoorziening grondexploitaties. In verband met de uitkomsten in de rekening 2020 zijn deze boekwaarden gewijzigd.

Uitvoeringscapaciteit projecten

Ruim 220 projecten zijn in 2021 in uitvoering genomen door de gemeente in samenwerking met externe partijen. Sinds de zomer van 2021 zien we binnen diverse programma’s een behoorlijke toename van projecten waarvoor meer uitvoeringscapaciteit gevraagd wordt dan beschikbaar is. Gebrek aan voldoende beschikbare uitvoeringscapaciteit maakte het noodzakelijk om in 2022 de uitvoering van projecten te heroverwegen en te herprioriteren waarbij zoveel als mogelijk is aangesloten bij de vastgestelde ambities.

Lopende kredieten

In de kwartaalrapportages wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Met name ten aanzien van de investeringen in programma Leefomgeving wordt aangegeven dat vertraging in de programmering bij de uitvoering kunnen ontstaan door de voorziene toename van kosten.

Prijsstijgingen

Er is op dit moment in diverse sectoren sprake van prijsstijgingen zoals ten aanzien van energielasten, gasprijzen, bouwmaterialen enz. Dit kan ook z’n weerslag hebben op de kosten van gemeentelijke projecten en exploitatiebudgetten. In de 1e kwartaalrapportage 2022 wordt voor een aantal onderwerpen/projecten hiervoor ook al de aandacht gevraagd. Actueel zijn mogelijke prijsstijgingen bij de investeringen bouw school/sporthal Marke-Zuid.

Grote projecten

In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De projecten "de Toegangen Sociaal Domein" en "S/Park (onderdeel van de Poort van Deventer)" zijn afgerond en daarmee afgevoerd. De grote projecten die zijn aangewezen betreffen:

Projectnaam

Planning

Financiën

Risico's

Fase

A1 Bedrijvenpark

Op koers

Op koers

Op koers

Realisatiefase

De Marke Zuid

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Verkenningsfase

De Nieuwe Keizer

Behoeft aandacht

Op koers

Op koers

Verkenningsfase

Implementatie omgevingswet

Op koers

Behoeft aandacht

Op koers

Realisatiefase

Poort van Deventer - Gasfabriekterrein

Op koers

Op koers

Op koers

Realisatiefase

Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer

Op koers

Op koers

Op koers

Initiatieffase

Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)

Op koers

Op koers

Op koers

Verkenningsfase

Slim warmtenet Zandweerd, fase 1

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Realisatiefase

Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis

Op koers

Op koers

Behoeft aandacht

Verkenningsfase

Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten .