Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 13:28:07 met de export van 05/25/2022 14:54:53

Op basis van de informatie die is aangeleverd voor de 1 e Kwartaalrapportage/kaderbrief 2022 moet de uitkomst van de begroting 2022-2026 worden aangepast.

Deze ontwikkelingen zijn veelal autonome ontwikkelingen die conform de begrotingsregels direct in aanmerking te komen voor dekking uit algemene middelen. In een aantal gevallen zijn de nieuwe ontwikkelingen een knelpunt bestaand beleid.

Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen.
Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is

De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost:

  1. Voor een heroverwegingsvoorstel binnen het programma;
  2. Dekking vanuit algemene middelen.

Bij de keuze voor optie 2. Dekking algemene middelen zijn er twee denkbare opties voor invulling:

  • het inzetten van vrij beschikbare financiële ruimte en
  • creëren financiële ruimte door een gemeente brede financiële heroverwegingsronde binnen alle programma’s van de begroting

De onderwerpen die een beroep doen op de algemene middelen zijn als volgt in te delen:

  1. nieuwe autonome ontwikkelingen die conform de regels direct worden verrekend met algemene middelen;
  2. eenmalige en structurele knelpunten bestaand beleid en structurele op te vangen binnen programma.