Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 13:28:07 met de export van 05/25/2022 14:54:53

Leeswijzer en samenvatting

In deze 1e kwartaalrapportage 2022:

 • Treft u onder Financiële uitkomsten de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van diverse ontwikkelingen;
 • Treft u in het hoofdstuk Monitor een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast.
  • Zijn er binnen het programma Leefomgeving 2 prestaties gewijzigd;
  • Er is binnen het programma Meedoen conform het amendement Amendement (raadsinformatie.nl) de doelstelling "Inburgering " toegevoegd, met een 4-tal prestaties;
 • Wordt op Programmaniveau toegelicht:
  • De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop;
  • De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd;
  • Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2022;
  • De stand van zaken van de lopende investeringen.
 • Wordt als Nieuw beleid voorgesteld om budget beschikbaar te stellen voor Bermbeheer, visie Hoogbouw en de Opkoopregeling;
 • Wordt onder Resultaatbestemming de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister Reserves gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2022;
 • Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de Grote projecten (leidraad grote projecten);, waarbij de projecten "de Toegangen Sociaal Domein" en "S/Park (onderdeel van de Poort van Deventer)" zijn afgerond en daarmee afgevoerd.
 • Wordt de stand van zaken van aanbevelingen van de Rekenkamer gepresenteerd;
 • Wordt tot slot de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen weergegeven in de bijlagen 1 en 2. .