Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 13:28:07 met de export van 05/25/2022 14:54:53

Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis

Projectnaam

Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis

Portefeuillehouder

C. Verhaar

Rapportagedatum

eerste kwartaal 2022

Basisinformatie Project

Op 26 januari 2022 heeft de raad een besluit genomen over de huisvesting Burgerweeshuis op basis van de onderzoeken naar fasering op de alternatieve locaties (4advies) en naar de businesscase/ exploitatie van een toekomstbestendig poppodium (Berenschot). In opdracht van de raad zijn twee scenario’s onderzocht, in samenwerking met Burgerweeshuis: verbouwing van de huidige locatie of vestiging op een alternatieve locatie. Voor het scenario van een alternatieve locatie heeft de raad gevraagd om de mogelijkheden van fasering te onderzoeken en om ter afronding van de initiatieffase één voorkeursscenario voor te leggen. In het raadsvoorstel waarover op 26 januari jl. is besloten is het scenario ‘In één keer over’ naar de Sint Olafstraat 5 als voorkeursscenario voorgelegd.

De raad heeft het college opgedragen het huisvestingsproject Burgerweeshuis aan te merken als groot project zoals bedoeld in de Leidraad Grote Projecten (Voorjaarsnota 2021, motie 10b.1). Conform raadsbesluit en leidraad gaat het project nu over naar de Verkenningsfase met als doel/ projectresultaat een raadsbesluit na de zomer van 2022 over de definitiefase, als eerste deelfase van de verkenningsfase. Na dit besluit volgen, wanneer tot een ‘go’ wordt besloten, binnen de verkenningsfase nog de deelfasen ontwerp en voorbereiding, voordat het project overgaat naar de eventuele realisatiefase.

Het raadsbesluit van 26 januari is gegaan over het voorstel van het college om:

  • De initiatieffase af te ronden op basis van het Initiatiefdocument huisvesting Burgerweeshuis
  • Het college opdracht te geven de verkenningsfase te starten voor de Stiholocatie (Sint Olafstraat 5) op basis van het scenario ‘in een keer over’
  • Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor het verfijningsonderzoek en dit te dekken uit de gereserveerde € 4 miljoen voor de huisvesting van het Burgerweeshuis
  • Het project te laten vallen onder de Leidraad Grote Projecten

Achtergrond
De aanleiding voor het onderzoek naar een toekomstscenario voor Burgerweeshuis komt voort uit twee invalshoeken: cultuur en vastgoed. Het nadenken over de toekomst van deze culturele instelling is het afgelopen decennium een doorgaand proces geweest. Burgerweeshuis is sinds 1984 als jongerencentrum gevestigd aan de Bagijnenstraat en wordt sinds 1994 gebruikt als toonaangevend poppodium dat jaarlijks circa 70.000 bezoekers trekt. Het gemeentelijk pand (en de huurovereenkomst) is echter niet meegegroeid met de bedrijfssituatie. De programmering en activiteiten die Burgerweeshuis uitvoert zijn niet meer passend in en op de huidige locatie. Dit heeft geleid tot geluidsoverlast en onrust bij omwonenden van Burgerweeshuis. De geluidsoverlast speelt al langer; in 2021 is aan Burgerweeshuis naar aanleiding van geluidsmetingen een last onder dwangsom opgelegd. Hierdoor heeft Burgerweeshuis noodzakelijk de programmering moeten afschalen. Vanwege de coronamaatregelen waren de activiteiten al op een lager pitje en deels geprogrammeerd in Burgerhaven, waar de coronamaatregelen beter kunnen worden toegepast. Daar komt met het opheffen van de coronamaatregelen weer verandering in. Hiervoor loopt een traject buiten de scope van dit project om, al houden beide trajecten elkaar nauw op de hoogte.  

Met dit project beoogt het college een volgende stap te zetten in de realisatie van een toekomstbestendig poppodium in de gemeente Deventer. In het Bestuursakkoord (2018) is hierover het volgende opgenomen:
“Het Burgerweeshuis heeft plannen voor een grote verbouwing. In het najaar verschijnt een verfijningsonderzoek. Daarmee en met de Cultuurvisie, wordt duidelijk wat de behoeften en de mogelijkheden zijn en kunnen we keuzes maken. Zo komt een lang gekoesterde wens om het poppodium goede huisvesting te bieden, die past bij de kwaliteit van de programmering, dichterbij. Daarnaast willen we programmering die aantrekkelijk is voor jongeren en de instellingen worden daartoe uitgedaagd.”

Besluitvorming

Projectbesluitvorming:
Het traject dat zich richt op de definitiefase als deelfase van de verkenningsfase is gestart vanaf raadsbesluit d.d. 26 januari 2022. Dit raadsvoorstel gaat onder andere over de uitkomst van het verfijningsonderzoek voor Sint Olafstraat 5 (incl. risico’s en beheersmaatregelen, vastgoed investering/ exploitatie en organisatieontwikkelingsplan/ exploitatie BWH) en het benodigd krediet voor de volgende fase.

Projectfase

Verkenningsfase

Stand van zaken

Het traject dat zich richt op de definitiefase is in Q1 2022 van start gegaan conform het raadsbesluit d.d. 26 januari 2022 (2021-149). Bij dit besluit is een motie aangenomen, waarin de raad vraagt naar een startsessie om input te kunnen geven op de verkenningsfase. Voor deze startsessie die 2 maart jl. heeft plaatsgevonden, heeft het college een raadsmededeling en het plan van aanpak voor de definitiefase aan de raad aangeboden. In deze startsessie is een toelichting gegeven op o.a. projectfasering, risico’s en beheersmaatregelen en op het verfijningsonderzoek. De raad heeft haar wensen, ideeen en suggesties meegegeven. De wethouder heeft toegezegd om een risicosessie voor de raad te organiseren.  

Bureau 4advies heeft opdracht gekregen om conform offerte het verfijningsonderzoek uit te voeren. Daarnaast is opdracht gegeven aan externe bureaus voor o.a. de bouwhistorische verkenning, constructief onderzoek, getekend Programma van Eisen (PvE), installatietechniek en akoestisch onderzoek. Het projectteam met vertegenwoordigers vanuit de Gemeente, Burgerweeshuis en De Nieuwe Oost begeleidt deze onderzoeken. Als risico’s of kansen zich in deze projectfase voordoen, zal het college dit met de raad delen.

Voortgang

Scope

Op koers

Financiën

Op koers

Voor dit project is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 150.000.  

Dit bedrag bestaat uit:

  • Onderzoekspdrachten aan 4advies en externe bureaus            € 80.000
  • ureninzet (projectmanagement en begeleiding, o.a. expertise Vastgoed)       € 40.000
  • Risicobeheersmaatregelen + kosten onvoorzien               € 30.000

Het project is eind januari (na raadsbesluit) van start gegaan. Er is voor een bedrag van €76.221 aan verplichtingen aangegaan voor onderzoeksopdrachten.  

Een verkenning naar potentiële dekkingsmogelijkheden d.m.v. subsidies/ cofinanciering (Rijk, provincie) wordt meegenomen.

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking investering?

Nee

Afwijking exploitatie?

Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Behoeft aandacht

Q1 2022: In deze fase is er een risico op het niet kunnen verwerven van het beoogde pand, aangezien dit in particulier eigendom is. Als risicobeheersmaatregel op het project is daarom een huurverlenging met de pandeigenaar voor BWH voorgesteld tot 1 oktober 2022. De huurlasten worden gelijk (50-50) verdeeld tussen Gemeente en BWH.

Het gehele project richting (eventuele) realisatie van een nieuw poppodium kent meerdere risico’s, te weten; politiek-bestuurlijke, maatschappelijke, financiële, juridische, planning, omgevings- en technische risico’s. Deze zijn in de initiatieffase meegenomen in een uitgebreide risicoanalyse onder begeleiding van de concern controller. De risico’s worden actief gemonitord en de risicobeheersmaatregelen worden in de definitiefase verder uitgewerkt. Met de raad wordt een risicosessie georganiseerd onder begeleiding van concern control.

Planning

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking totaalplanning?

Op koers

Communicatie

Communicatie

Op koers

Communicatie is afgestemd met de programmamanage/portefeuillehouder in het PHO in verband met de huidige situatie aan de Bagijnenstraat en de relatie met omwonenden.

Overige informatie

Dit project hangt nauw samen met 2 andere gemeentelijke trajecten waarover besluitvorming nog moet plaatsvinden, namelijk:
- Ontwikkelbeeld Bergweide 3-4 en Havenkwartier en de aangenomen motie over wonen
- Ambitiedocument Wonen en Voorzieningen – versterken arbeidsmarkt en verjongen