Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 13:28:07 met de export van 05/25/2022 14:54:53

Er zijn autonome ontwikkelingen die niet ten laste van de programma’s komen, maar direct worden gedekt uit algemene middelen

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.

Omschrijving

Programma

2022

2023

2024

2025

2026

1

Functioneel leeftijdsontslag brandweerpersoneel

Openbare orde en veiligheid

148

-22

-57

-5

93

2

Brandveiligheid brandweerkazerne

Openbare orde en veiligheid

-110

3

Steiger Wellekade salonboten (Ruimte voor de rivier)

Leefomgeving

-100

4

Stormschade

Leefomgeving

-420

5

Omgevingsdienst IJsselland

Milieu en duurzaamheid

-333

-141

-141

-168

-168

6

I-uitvoeringsplan

Ruimtelijke ontwikkeling

-25

7

Leegstand Irispand

Herstructurering en vastgoed

-35

-35

8

Winstneming grondexploitaties

Herstructurering en vastgoed

-550

450

400

590

9

Formatie IO

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

70

10

Suppletie uitkering BCF

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

560

11

Energierekening bijstand

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

-400

12

Implementatie applicaties ICT-bijstand

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

-220

13

BUIG

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

-745

14

Bewindvoering

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

-260

15

Terugvordering corona gelden Sportbedrijf

Meedoen

150

16

GGD

Meedoen

-112

-112

-112

-112

17

Plus OV

Jeugd en onderwijs

-189

18

Normbedragen bouw scholen

Jeugd en onderwijs

93

-35

-35

-45

-45

19

School voor persoonlijk onderwijs

Jeugd en onderwijs

-160

20

Noodlokalen De Kleine Planeet

Jeugd en onderwijs

-60

-60

-60

-60

21

Leegstand Filmhuis

Kunst en cultuur

-30

-30

22

Vervanging telefooncentrale

Bedrijfsvoering

-32

-194

-70

-70

-70

23

Aanbesteding financieel pakket

Bedrijfsvoering

-340

24

Reserve overloop

Algemene dekkingsmiddelen

100

25

Dividend Enexis

Algemene dekkingsmiddelen

64

26

Dividend BNG

Algemene dekkingsmiddelen

-104

27

Dividend Wadinko

Algemene dekkingsmiddelen

30

28

Ozb

Algemene dekkingsmiddelen

10

93

93

93

93

29

Decembercirculaire 2021 Algemene uitkering

Algemene dekkingsmiddelen

227

30

Nieuwe jaarschijf 2026

Algemene dekkingsmiddelen

593

31

Uitkomst rekening 2021

Algemene dekkingsmiddelen

8.082

Saldo

5.921

-426

18

223

224

Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.