Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 13:28:07 met de export van 05/25/2022 14:54:53

In de jaarrekening is de vorige risicoanalyse opgesteld. In deze tussenrapportage worden de wijzigingen ten opzichte van de jaarrekening toegelicht. Dit leidt tot aanpassing van de specifieke weerstandsreserve om het weerstandsvermogen op het gewenste peil te houden. Waar mogelijk en noodzakelijk worden extra beheersmaatregelen genomen.

Ontwikkeling

  • De risico’s in programma Meedoen, onderdelen hulpmiddelen en route-gebonden vervoer, zijn gedaald. Deze kwamen voort uit de onzekerheid over de uitkomsten van respectievelijk de aanbesteding en uittreding – er is nu voldoende ervaring om te constateren dat de budgetten toereikend zijn.
  • Een nieuw risico waarmee rekening wordt gehouden in deze analyse is de kans op cyberaanvallen.
  • De overige risico’s zijn gelijk gebleven.

Conclusies

De benodigde weerstandscapaciteit is gedaald ten opzichte van de laatste inventarisatie in de jaarrekening 2021, de beschikbare weerstandscapaciteit is gelijk gebleven. De ratio weerstandsvermogen is hierdoor gestegen naar 1,07 ten opzichte van 1,03 in de jaarrekening.
De gemeente beschikt op dit moment over voldoende weerstandsvermogen om de belangrijkste financiële risico’s volledig op te vangen. De beschikbare weerstandscapaciteit is voldoende om de risico’s op te vangen.