Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 13:28:07 met de export van 05/25/2022 14:54:53

Corona

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare eenmalige budgetten om nadelen corona te dekken .

a. Algemeen budget

Voor het algemene budget corona is nog eenmalig beschikbaar:

bedragen x €1.000 -/- = nadeel

2022

Overgeheveld 4e kwartaalrapportage 2021

1.177

Voorstellen 1e kwartaalrapportage 2022:

a. Precario

-54

b. Kermissen

-87

c. Parkeren

-100

Saldo

936

b. Budget cultuur

In de raadsvergadering van maart 2021 is de onderstaande motie aangenomen: De raad draagt het college van B&W op:  

  • De culturele instellingen te steunen conform het afwegingskader Coronacrisis. De niet-benutte rijksmiddelen beschikbaar te stellen voor cultuurmakers, zijnde organisaties, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, stichtingen of zelfstandigen, die het culturele klimaat bevorderen.  
  • Hiervoor de bestaande Programmasubsidieregeling cultuur te gebruiken.  
  • Het subsidietraject te versnellen.  
  • De uitwerking hiervan, en de rapportage van de bestedingen een plek te geven in de P&C-cyclus.

Voor de stelpost corona (cultuur) is nog eenmalig nog beschikbaar:

bedragen x €1.000 -/- = nadeel

2022

Overgeheveld 4e kwartaalrapportage 2021

1.432

Amendement begroting 2022 - Programmasubsidie cultuur 2022 t/m 2024

-365

Voorstel 1e kwartaalrapportage 2022: Cultureel initiatief

-75

Saldo

992