Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 13:28:07 met de export van 05/25/2022 14:54:53

In de diverse programma's kunnen mutaties in lasten en baten worden verrekend met reserves. Indien dit het geval is, dan worden de betreffende reserves hieronder weergegeven.

(bedragen x €1.000)

Programma

Onderwerp

Reserve

2022

2023

2024

2025

2026

Stortingen

Herstructurering en vastgoed

Groot onderhoud kernbezit

Reserve onderhoud gebouwen

965

0

0

0

0

Herstructurering en Vastgoed

Winstneming grondexploitatie

Egalisatiereserve weerstand

-550

450

400

450

-60

Meedoen

Vrijval 2020 regionale reserve Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Reserve Sociaal Domein

159

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Renteresultaat

Generieke weerstandsreserve

176

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Specifiek weerstandsreserve ratio >1

Generieke weerstandsreserve

1.081

0

0

0

Saldo Stortingen

1.831

450

400

450

-60

Puttingen

Openbare orde en veiligeheid

Budget vuurwerkshow

Reserve overlopende uitgaven

18

0

0

0

0

Milieu en Duurzaamheid

Omgevingsdienst IJsselland

Reserve overlopende uitgaven

27

0

0

0

0

Ruimtelijke ontwikkeling

Stadshof fase 2

Reserve Wonen boven Winkels

40

40

0

0

0

Herstructurering en Vastgoed

Bolwerksmolen

Reserve onroerende zaken

95

0

0

0

0

Herstructurering en Vastgoed

Groot onderhoud kernbezit

Reserve onderhoud gebouwen

1.316

0

0

0

0

Herstructurering en Vastgoed

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Reserve onderhoud gebouwen

110

0

0

0

0

Herstructurering en Vastgoed

Voorbereidingskrediet Van Hetenlocatie

Reserve onroerende zaken

0

1

1

1

1

Herstructurering en Vastgoed

Voorbereidingskrediet Lettele

Reserve onroerende zaken

0

3

3

0

0

Herstructurering en Vastgoed

Voorbereidingskrediet Loo

Reserve onroerende zaken

0

2

2

0

0

Herstructurering en Vastgoed

Kadernota maatschappelijk vastgoed

Reserve onderhoud gebouwen

2.600

0

0

0

0

Meedoen

Dak en Thuisloze jongeren

Reserve BW-MO

100

100

100

100

0

Meedoen

Reservering incidentele zorgkosten woonzorgvoorziening voor cliënten met complexe problematiek

Reserve BW-MO

1.440

780

0

0

0

Meedoen

Reservering voortzetting 2022 en 2023 pilot dag activering/24-uursopvang

Reserve BW-MO

418

418

0

0

0

Meedoen

Vrijval 2020 regionale reserve Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Reserve BW-MO

1.638

0

0

0

0

Bedrijfsvoering

Vervanging telefooncentrale

Reserve kapitaallasten ICT

0

102

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Vrijval reserve overlopende uitgaven

Reserve overlopende uitgaven

83

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Voorlopig jaarrekening resultaat 2021

Generieke weerstandsreserve

8.082

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Winstneming grondexploitatie

Egalisatiereserve weerstand

-550

450

400

590

0

Algemene dekkingsmiddelen

Specifiek weerstandsreserve ratio >1

Specifieke weerstandreserve

1.081

0

0

0

0

Saldo Puttingen

16.498

1.896

506

691

1

Saldo

14.667

1.446

106

241

61